Vilkår

SALGS OG UTLEIEVILKÅR FOR RED VIEW AS

1 Innledning

1.1. Dette dokumentet beskriver de generelle salgs og utleievilkår for Red View AS. I dokumentet forstås leverandør som Red View AS og kunde som den til en hver tid gjeldende bestiller/oppdragsgiver med mindre annet er skriftlig avtalt. Der annet ikke er spesifisert brukes benevnelsen Oppdrag for arbeid, tjenester og utstyr i dette dokumentet.

1.2 Kunde skal ved bestilling av teknikertjenester eller andre arbeider, alene eller i tilknytning til utleieutstyr, opplyse om honorar før Oppdraget begynner. Dersom ikke annet er avtalt faktureres Oppdraget løpende etter leverandørs til enhver tid gjeldende prisliste.

1.3 Ved overtakelse av utstyr erkjenner kunde å ha lest, forstått og godtatt vilkårene beskrevet i dette dokumentet. leverandør skal etter beste evne gjøre vilkårene tilgjengelig for kunde.

1.4 Vilkårene gjelder for skriftlige og muntlige avtaler mellom leverandør og kunde. Inngåtte avtaler anses som bindende for begge parter. Mottatte tilbud er ikke å anse som bestilt/reservert før tilbudet er akseptert skriftlig av kunde og returnert leverandør.

1.5 Kunde aksepterer at leverandør kan inndrive sine krav i henhold til vilkårene i dette dokumentet  uten nærmere varsel.

1.6 Kun personer fylt 18 år kan stille som kunde. Personer under 18år må ha en foresatt som stiller som kunde.

1.7 Godkjent ID med bilde må medbringes ved overtagelse av utstyr. leverandør forbeholder seg retten til å avfotografere id før utstyret overleveres. Framlegging av falsk ID vil politianmeldes.

1.8 kunde er fullt ansvarlig for utleieutstyret fra det øyeblikk utstyret er utlevert etter at leverandør har transportert, montert og testet utstyret på avtalt adresse. Hvis kunde selv transporterer utleieutstyret er kunde fullt ansvarlig for utleieutstyret fra det øyeblikket utstyret er overlevert fra leverandør

1.9 Kunde kan ikke under noen omstendighet overføre leieretten til andre med mindre det er skriftlig avtalt medleverandør

2 PRISER og BETALING

2.1 Alle priser oppgitt fra leverandør er ex MVA. uten frakt, miljøgebyr etc. dersom annet ikke er nærmere spesifisert. I de tilfeller kunde påberoper seg grunnlag for MVA-fritak er det opp til kunde å dokumentere dette skriftlig ovenfor leverandør før oppdraget starter..

2.2 Betaling utføres, hvis ikke annet er avtalt, kontant av kunde før oppdraget begynner, dvs. før leieperiodens begynnelse eller før arbeidsperiodens oppstart. leverandør utsteder kvittering uten ugrunnet opphold så snart betalingen har funnet sted.

2.3 I de tilfeller der oppdragets varighet eller utstyrets verdi er betydelig kan leverandør stille krav om depositum før oppdraget stater.

3 OPPDRAGETS VARIGHET

3.1 Priser for Oppdrag er gitt for avtalt antall timer. For utstyr defineres en bruksdag  fra kl.13.00 gjeldende dag til kl.12.00 neste dag, med mindre annet er avtalt. I de tilfeller der Oppdraget kun består av arbeid uten utstyr, defineres en arbeidsdag som 10 sammenhengende timer i løpet av en 24T periode med minimum 8T hviletid før neste arbeidsdag. Oppdeling av arbeidsdag i kortere timeintervaller eller mindre hviletid faktureres etter leverandørs til en hver tid gjeldende prisliste.

3.2 Forlengelse av Oppdraget i løpet av Oppdragets varighet kan kun skje ved skriftlig avtale mellom kunde og leverandør.

3.3 Ved vesentlig brudd på Oppdragets varighet vil leverandør fakturere ekstra tidsforbruk etter leverandørs til en hver tid gjeldende prisliste. I de tilfeller der utstyr som inngår i Oppdraget ikke kan gjøres rede for og returneres innen rimelig tid, vil leverandør anse utstyret som stålet og anmelde forholdet.

4 TRANSPORT OG MONTERING

4.1 Utleieutstyr kan leveres/monteres og demonteres/hentes av leverandør så langt det er overkommelig mulighet for dette til en avtalt pris. Om pris ikke er avtalt faktureres dette etter leverandørs til enhver tid gjeldende prisliste.

4.2 Leverandør leverer/monterer utstyret på gateplan/bakkeplan om ikke annet er avtalt. kunde plikter å stille med bærehjelp/truck/lift/ramper/egnet løfteutstyr der det er påkrevd uten omkostninger for leverandør dersom annet ikke er avtalt. leverandør kan stille med nødvendig utstyr hvis det er avtalt skriftlig i god tid før utleieperiodens påbegynnelse.

4.3 Leverandør er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av mekanisk svikt, elektrisk svikt, streik, lockout, veiforhold, trafikkuhell, eller andre forhold utenfor leverandørs kontroll.

4.4 Leverandør er ikke økonomisk ansvarlig for kundens arrangementet dersom det forsinkes/avlyses som følge av mekanisk svikt, elektrisk svikt, streik, lockout, veiforhold, trafikkuhell, eller andre forhold utenfor leverandørens kontroll.

4.5 Når leverandør er ansvarlig for transport av utleieutstyret skal parkering av bil være mulig i umiddelbar nærhet til kundes arrangementslokale/arrangementssted. kunde er ansvarlig for at det er mulig å komme seg fram til arrangementslokale/arrangementssted uten hindringer og omkostninger. Parkeringsgebyr og bøter dekkes av kunde dersom det ikke stilles forsvarlig og lovlig parkering til disposisjon.

4.6 Leverandør har ikke ansvar for sikring av last i kjøretøy, skader på personer eller materiell/eiendom, eller andre forhold forbundet med kundes eventuelle egnehenting, tilbakelevering og transport av utleieutstyret. kunde er selv ansvarlig for egen helse & sikkerhet, også for de personer kunde medbringer som bærehjelp/assistent/runner etc. ved håndtering av utstyret.

4.7 Når kunde selv står for henting og tilbakelevering må utleieutstyret tilbakeleveres til avtalt tid, og kan ikke under noen omstendighet holdes tilbake som sikring av krav. Kostnader leverandør måtte ha i forbindelse med tilbakelevering av utstyr kunde skulle ha levert tilbake selv og kostnader ved tilbakelevering etter utleieperiodens frist vil faktureres etter leverandørs til enhver tid gjeldende prisliste. Ved for sen tilbakelevering kan også leverandør kreve uforhindret tilgang til arrangementslokale/arrangementssted for henting av utleieutstyret for kundes regning.

4.8 Utleieutstyret skal tilbakeleveres av kunde i samme stand som utlevert fra leverandør. Kostnader til vask, rens eller reparasjon av utstyr og kabler etter utleie blir fakturert etter leverandørs til enhver tid gjeldene prisliste.

5 BRUK AV UTLEIEUTSTYR

5.1 Utleieutstyret skal kun benyttes til det spesifiserte formål og på den spesifiserte adressen oppgitt av kunde ved utlevering av utstyret.

5.2 Utleieutstyret skal ikke benyttes utendørs eller i fuktige og/eller støvete miljøer uten leverandørs skriftlige samtykke. kunde plikter selv til å føre nøye tilsyn med klimatiske forhold som kan forringe utstyrets kvalitet og selv gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å hindre skader på utstyret.

5.3 Leverandør plikter å gi kunde innføring i bruk av utleieutstyret. kunde er for øvrig fullt ansvarlig for å anskaffe den nødvendig informasjon og kompetanse for bruk av utleieutstyret. kunde plikter eventuelt å stille med kompetente/sertifiserte personer for betjening av utleieutstyr som krever dette.

5.4 Kunde plikter å bruke utleieutstyret etter de retningslinjene gitt av leverandør. kunde plikter i tillegg på best mulig måte å ta vare på utstyret med tilbørlig aktsomhet.

5.5 Kunde plikter å rapportere uten ugrunnet opphold om oppdagede feil og mangler på utleieutstyret.

5.6 Det utleide utstyret skal ikke videre utleies, byttes, selges, pantsettes eller på annen måte skilles fra kundes varetekt. leverandør har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendighet til kunde.

5.7 Leverandør skal til enhver tid gis uhindret adgang til arrangementslokale/arrangementssted for besiktelse av utleieutstyret. Dette er for å kunne kontrollere at kunde overholder sine plikter i henhold til utleievilkårene og utleiekontrakten. Ved oppdagelse av ulovlig eller uforsvarlig bruk av utleieutstyret blir det umiddelbart fraktet vekk for kundes regning.

5.8 Leverandør er ikke ansvarlig for strøm og festeanordninger for lyd og lys i kundes arrangementslokale/arrangementssted. Om leverandør ikke kan montere utleieutstyret på grunn av utilstrekkelig tilgang av strøm, vektbegrensninger eller andre fysiske forhold på anvist sted må kunde allikevel stå til rette for dette, og har derfor ikke rett på tilbakeføring av utleiesum.

5.9 Kunde er fullt ansvarlig og innforstått med konsekvensene ved bruk av utleieutstyr som kan utløse brannalarmer, varslingssystemer, varsling til alarmsentraler osv. Dette kan være eksempelvis utleieutstyr som lydutstyr, røykmaskin, lys eller lignende. leverandør er ikke ansvarlig for de økonomiske utgifter kunde måtte ha som følge av bruk av utleieutstyret.

5.10 Politianmeldelser eller andre klager forbundet med arrangementet er kundes fulle og hele ansvar.

6 TAP, SKADER OG ANDRE UFORUTSETTE HENDELSER

6.1 Kunde plikter å stille økonomisk ansvarlig for alle tap og utgifter leverandør lider grunnet handlinger utført av kunde som ansees som bedrageri, forfalskning og / eller brudd på Norsk lov.

6.2 Leverandør har ansvaret for at utleieutstyret er funksjonsdyktig ved leieperiodens begynnelse. Utleieutstyret skal derfor testes som del av montering på den aktuelle utleiedagen eventuelt før utlevering til ansvarlig leietaker finner sted. Eventuelle mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve kontrakten så fremt leverandør tilbyr å rette på mangelen i løpet av rimelig tid. kunde kan uansett ikke kreve erstatning utover den avtalte utleiesummen.

6.3 Eventuell forsikring av utleieutstyret under kundens varetekt er kundens ansvar å anskaffe for egen regning. Utstyret er ikke forsikret ved utlevering.

6.4 Kunde er fullt ansvarlig og erstatningspliktig for alle tap og skader på det utleide utstyret i deres varetekt. Eventuelle tap og skader skal umiddelbart rapporteres og erstattes av kunde, uavhengig av andres skyld, ansvar eller forsikringsdekning. Erstatningssum vil være utleieutstyrets innkjøpsverdi nytt fra. Oppdages ikke-rapporterte skader etter innlevering av utleieutstyret faktureres det fra leverandør. Normal slitasje er unnlatt dette punktet.

6.5 Kunde er fullt ansvarlig og erstatningspliktig for alle tap og skader på andres eiendom eller utstyr grunnet bruk av leverandørens utleieutstyr.

6.6 Leverandør har ikke ansvar for tap av inntekter eller andre utgifter, inkludert utleieleiesum, som kunde eller andre innblandede har som følge av uforutsette tekniske feil, eller hendelser på utleieutstyret under kundes varetekt.

7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

7.1 Leverandør er ikke ansvarlig for personskader påført av utleieutstyret ved henting, levering, eller under kundes varetekt.

7.2 Leverandører ikke ansvarlig for hørselsskader, anfall, eller andre helseskader så lenge utstyret er under kundes varetekt.

7.3 Ved produksjoner med innendørs eller utendørs scene er kunde fullt ansvarlig for artistenes, publikums og alle andre innblandetes sikkerhet. kunde plikter selv å stille med det til enhver tid nødvendige og påkrevde vakthold for å sikre utstyret mot skader og tyveri samt artister, publikums og andre innblandedes sikkerhet.

8 AVBESTILLING

8.1 Avbestilling under 1 uke før Oppdragets start blir fakturert med 50% av avtalt honorar

8.2 Avbestilling under 1 døgn før Oppdragets start blir fakturert med 100% av avtalt honorar.